روی خط فرهنگ

 • سیم و زر / پلاتو
  سیم و زر / پلاتو برنامه سیم و زر سیری در دنیای کتاب و نویسندگان است که از رادیو فرهنگ پخش می شود. این قسمت از برنامه به نقد کتاب پلاتو اختصاص دارد.
 • کتابک / معرفی کتابهای حوزه کودک و تشویق کودکان به کتابخوانی
  کتابک / معرفی کتابهای حوزه کودک و تشویق کودکان به کتابخوانی کتابک برنامه ای است با موضوع کتاب کودک و تشویق کودکان به کتابخوانی، این برنامه از رادیو فرهنگ پخش می شود.
 • قند پارسی / مثنوی معنوی
  قند پارسی / مثنوی معنوی قند پارسی برنامه ای است که از رادیو صبا پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به حکایت های کهن و طنز فارسی می پردازد. این برنامه به مثنوی…
 • هزار افسان / حلقه انگشتری قولادی
  هزار افسان / حلقه انگشتری قولادی هزار افسان، برنامه ای است که در رادیو جوان تولید میشود. این برنامه ادبیات شفاهی مردمان سرزمینهای مختلف را نقل می کند. این قسمت از برنامه به افسانه حلقه انگشتری…
 • هفتانه / نمایش پشت دیوار عمارت
  هفتانه / نمایش پشت دیوار عمارت هفتانه، برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود. در هر یک از برنامه های خود به تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری كشور می پردازد.
آرشیو