همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
سیم و زر - نقد کتاب مغز متفکر
تاریخ انتشار : 01/04/20 ساعت 01:00

برنامه سیم زر از رادیو فرهنگ پخش میشود.

سیم زر به نقد کتاب می پردازد و این قسمت به نقد کتاب مغز متفکر اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال