همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
چاپخانه - مخ نویس و نمایش جوادیه
تاریخ انتشار : 00/10/06 ساعت 03:30

این قسمت از این برنامه به کتابهای مخ نویس  و نمایش جوادیه اختصاص دارد.

برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ پخش میشود و موضوع اصلی این برنامه معرفی كتاب های چاپ اول و گفتگو با نویسنده یا مترجم و ناشر كتاب است.نظرات کاربران

ارسال