همه مجموعه ها - طنز فرهنگی
نَقل نُقلستان / محسن فراهانی
تاریخ انتشار : 98/06/03 ساعت 14:25

نَقل نُقلستان برنامه است که از رادیو صبا پخش میشود و در هر برنامه به آشنایی با طنزپردازان معاصر كشور به همراه گفت وگویی صمیمی و معرفی آثارشان می پردازد.

نظرات کاربران

ارسال