همه مجموعه ها - طنز فرهنگی
نَقل نُقلستان / محمدرضا قلمبر
تاریخ انتشار : 98/06/03 ساعت 13:20

نَقل نُقلستان برنامه است که از رادیو صبا پخش میشود و در هر برنامه به آشنایی با طنزپردازان معاصر كشور به همراه گفت وگویی صمیمی و معرفی آثارشان می پردازد.

 

 

نظرات کاربران

ارسال