همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نَقل نُقلستان / علیرضا تابان
تاریخ انتشار : 98/05/23 ساعت 13:33

نَقل نُقلستان برنامه است که از رادیو صبا پخش میشود و در هر برنامه به آشنایی با طنزپردازان معاصر كشور به همراه گفت وگویی صمیمی و معرفی آثارشان می پردازد.

نظرات کاربران

ارسال