فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
سیم و زر / یک لیوان خنک، فراموشی
تاریخ انتشار : 98/05/12 ساعت 14:45

 برنامه سیم و زر سیری در دنیای کتاب و نویسندگان است که از رادیو فرهنگ پخش می شود. این قسمت از برنامه به نقد کتاب یک لیوان خنک، فراموشی گذاشتم اختصاص دارد.

نظرات کاربران

ارسال