فرهنگ و ادب - نمایشگاه کتاب
با وجود نشر ایرانی، واسه چی نشر خارجی؟!!
تاریخ انتشار : 97/02/22 ساعت 17:02

در آخرین برنامه نمایشگاه گردی، به سراغ سوژه ناشران خارجی رفتیم و از مراجعه کنندگان خواستیم با نشر بین المللی و برخی کلمات جمله بسازند.

نظرات کاربران

ارسال