همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
بوطیقا - نقد نظریه های ادبی ادبیات انگلیس با محوریت رئالیسم
تاریخ انتشار : 01/03/18 ساعت 01:00

بوطیقا با موضوع نقد نظریه های ادبی ادبیات انگلیس با محوریت رئالیسم منتشر شد.

برنامه ای درباره نقد پایان نامه های دانشجویی- نقد سواد رسانه ای-نقد فیلم نامه و نقد رمان و داستان، این برنامه از رادیو فرهنگ پخش میشود.

 نظرات کاربران

ارسال