با وجود نشر ایرانی، واسه چی نشر خارجی؟!!

در آخرین برنامه نمایشگاه گردی، به سراغ سوژه ناشران خارجی رفتیم و از مراجعه کنندگان خواستیم با نشر بین المللی و برخی کلمات جمله بسازند.

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن