نشست علمی «منابع داخلی آب ایران: آیا در ایران بحران آب داریم؟»

بحران آب در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، کتابخانه حسینیه ارشاد هفتادو نهمین نشست خودبا عنوان «منابع داخلی آب ایران: آیا در ایران بحران آب داریم ؟» را برگزار می ‌کند.دراین نشست دبیر جلسه مهدی زارع، و سخنرانان اویس ترابی و مهدی میرزایی هستند. این جلسه روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1369 در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد  از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، کتابخانه حسینیه ارشاد

روی خط فرهنگ