جمعه مجازی/ قسمت بیست و پنجم

از تئاتر بازی کردن تا اعترافات تکان دهنده رییس اتحادیه ناشران جهان در بیست و پنجمین قسمت جمعه مجازی مطرج شده است.

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن